Consiliul local‎ > ‎

Hotarari CL


2018

HCL Nr. 46 / 07.11.2018 privind atribuirea, in regim de comodat, a imobilului "Centru de servicii pentru copil si familie AFTER SCHOOL sat Odobesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" pentru infiintarea unui centru de preventie in vederea reducerii consumului de droguri, alcool si tutun in randurile tinerilor precum si recuperarea persoanelor dependente de aceste produse click aici.

HCL Nr. 45 / 31.10.2018 privind aprobarea inchirierii unui contract de mentenanta in vederea efectuarii serviciilor de reparatii si intretinere a retelei de iluminat publicclick aici.

HCL Nr. 44 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesticlick aici.

HCL Nr. 43 / 28.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2018-2019click aici.

HCL Nr. 42 / 28.09.2018 privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pentru iarna 2018-2019click aici.

HCL Nr. 41 / 28.09.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2018click aici.

HCL Nr. 40 / 24.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2018 click aici.

HCL Nr. 39 / 24.08.2018 privind aprobarea exploatarii si valorificarii prin SEAP a unor cantitati de material lemnos click aici.

HCL Nr. 38 / 24.08.2018 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul apartinand domeniului public al comunei Odobeti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 37 / 24.08.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2018 - click aici.

HCL Nr. 36 / 14.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat PROIECT "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNE NORD EST" cod Mysmis 125152 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale Prioritatea 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI - click aici.

HCL Nr. 35 / 31.07.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de achizitie publica de servicii pentru defrisarea, taierea sau doborarea de arbori de pe domeniul public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 34 / 31.07.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 15 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Odobesti click aici.

HCL Nr. 33 / 31.07.2018 privind aprobarea achizitiei terenului in suprafata de 4296 m.p. click aici.

HCL Nr. 32 / 31.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2018 click aici.

HCL Nr. 31 / 29.06.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 30 / 29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport si imprejmuire Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ciuturesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" click aici.

HCL Nr. 29 / 29.06.2018 privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei pentru demolarea imobilului in care a functionat Scoala clasele I-IV Balusa click aici.

HCL Nr. 28 / 29.06.2018 privind achizitia terenului in suprafata de 1469 m.p. click aici.

HCL Nr. 27 / 31.05.2018 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2018 click aici.

HCL Nr. 26 / 31.05.2018 privind aprobarea privind aprobarea achizitiei de materiale pentru aniversarea centenarului incheierii Primului Razboi si al Marii Uniri click aici.

HCL Nr. 25 / 31.05.2018 privind efectuarea unei expertize tehnice pentru obiectivul "Camin cultural Ciuturesti" si "Camin cultural Odobesti" click aici.

HCL Nr. 24 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor serviciului public de salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubritate click aici.

HCL Nr. 23 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de nomenclatura stradala si atribuirea de denumiri de strazi in satele componente al comunei Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 22 / 31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau, pe trimestrul II 2018 click aici.

HCL Nr. 21 / 02.05.2018 privind aprobarea achizitiei terenului in suprafata de 600 m.p. click aici.

HCL Nr. 20 / 27.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Odobesti
click aici.

HCL Nr. 19 / 24.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.64 din 08.12.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" click aici.

HCL Nr. 18 / 22.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti
click aici.

HCL Nr. 17 / 22.03.2018 privind acordarea unui drept de folosinta cu titlu gratuit asupra unui teren, proprietate privata al comunei Odobesti, situat in satul Tisa Silvestri in favoarea manastirii "Buna Vestire" din localitatea Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 16 / 22.03.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Odobesti, judetul Bacau, a unei suprafete de teren in vederea transmiterii unui drept de folosinta cu titlu gratuit in favoarea manastirii "Buna Vestire" din localitatea Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 15 / 22.03.2018
prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Burca Ioan si vacantarea mandatului de consilier local click aici.

HCL Nr. 14 / 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
click aici.

HCL Nr. 13 / 16.02.2018 privind modificare si completarea HCL 30/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ click aici.

HCL Nr. 12 / 16.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2018 click aici.

HCL Nr. 11 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 10 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social  in anul 2018
 click aici.

HCL Nr. 9 / 29.01.2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2018click aici.

HCL Nr. 8 / 29.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale click aici.

HCL Nr. 7 / 29.01.2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 6 / 29.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I.S. Bacau click aici.

HCL Nr. 5 / 29.01.2018 privind modificarea anexei la HCL 36/2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare click aici.

HCL Nr. 4 / 29.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de dezvolare intercomunitara Bacau - A.D.I.B. click aici.

HCL Nr. 3 / 29.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 click aici.

HCL Nr. 2 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2018 click aici.

HCL Nr. 1 / 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Odobesti click aici.

2017

HCL Nr. 68 / 15.12.2017 privind abrobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare Bacau a orasului Darmanesti click aici.

HCL Nr. 67 / 15.12.2017 privind stabilirea taxei de salubritate pentru persoanele fizice de pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau, aplicabile anului 2018 click aici.

HCL Nr. 66 / 15.12.2017 privind organizarea telei scolare pentru anul 2018/2019, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 65 / 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 click aici.

HCL Nr. 64 / 08.12.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" click aici.

HCL Nr. 63 / 08.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul general la obiectivul "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" click aici.

HCL Nr. 62 / 23.11.2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 61 / 15.11.2017 privind aprobarea acordarii unui premiu in suma de 500 lei, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul stabil in comuna Odobesti, judetul Bacau click aici.

HCL Nr. 60 / 15.11.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Odobesti, judetul Bacau, pentru cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor Craciununlui, elevilor si prescolarilor din comuna Odobesti, precum si pentru cheltuielile ocazionate de "Datinele si obiceiurile din comuna Odobesti, judetul Bacau de Anul Nou" click aici.

HCL Nr. 59 / 15.11.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" click aici.

HCL Nr. 58 / 15.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017-ianuarie si februarie 2018  click aici.

HCL Nr. 57 / 25.10.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNLD, pentru investitia "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 56 / 25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 55 / 25.10.2017 privind abrogarea HCL nr. 47 din 29.09.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si canalizare - click aici.

HCL Nr. 54 / 25.10.2017 privind adoptarea Programului de masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate prin raportul de control al Institutiei Prefectului - Judetul Bacau nr.19520 din 18.10.2017 - click aici.

HCL Nr. 53 / 25.10.2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pentru iarna 2017-2018 - click aici.

HCL Nr. 52 / 25.10.2017 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Odobesti 2014-2020- click aici.

HCL Nr. 51 / 13.10.2017 privind suspendarea temporara a activitatii "Centrului de servicii pentru familie si copii" Odobesti - click aici.

HCL Nr. 50 / 13.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 49 / 13.10.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2017-2018 - click aici.

HCL Nr. 48 / 13.10.2017 privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile din comuna Odobesti, judetul Bacau pentru luna septembrie 2017 - click aici.

HCL Nr. 47 / 29.09.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si canalizare - click aici.

HCL Nr. 46 / 29.09.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Odobesti in cadrul AGA ADIB - click aici.

HCL Nr. 45 / 29.09.2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale ale comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 44 / 29.09.2017 privind rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 43 / 17.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trismestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 42 / 17.07.2017 privind aprobarea statutului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 41 / 17.07.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 40 / 17.07.2017 privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacau nr. 79/2/13.06.2017 si Decizia 52/1/13.06.2017 - click aici.

HCL Nr. 39 / 17.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2017 - click aici.

HCL Nr. 38 / 17.07.2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 37 / 17.07.2017 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 36 / 17.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 35 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 34 / 17.07.2017 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri din domeniul privat al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 33 / 22.06.2017 privind rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul II 2017 - click aici.

HCL Nr. 32 / 22.06.2017 privind aprobarea efectuarii de reperatii curente la sediul Primariei comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 31 / 22.06.2017 privind achizitionarea si montarea de indicatoare a comunei in zona intrarii si iesirii din localitate - click aici.

HCL Nr. 30 / 22.06.2017 privind implementarea proiectului "Construire grup sanitar la Scoala Ciuturesti" - click aici.

HCL Nr. 29 / 19.05.2017 privind aprobarea "Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 28 / 19.05.2017 privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile din comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 27 / 19.05.2017 privind aprobarea instalrii unui sistem de supraveghere video in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 26 / 19.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2017 - click aici.

HCL Nr. 25 / 03.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 24 / 13.03.2017 privind aprobarea modificarilor inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 23 / 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei: "Modernizare drumuri de interes local, comuna Odobesti, judetul Bacau"  - click aici.

HCL Nr. 22 / 13.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei: "Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public in comuna Odobesti, Judetul Bacau"  - click aici.

HCL Nr. 21 / 13.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei: "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 20 / 24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 19 / 24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Odobesti, sat Ciuturesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 18 / 24.02.2017 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2017 - click aici.

HCL Nr. 17 / 15.02.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale a patrimoniului "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B." - click aici.

HCL Nr. 16 / 15.02.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 15 / 15.02.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica si Programului anual al achiztiilor publice pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 14 / 15.02.2017 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea de fonduri pentru Modernizare drumuri locale in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 13 / 15.02.2017 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea de fonduri pentru infiintarea Sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 12 / 15.02.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 687 din 8.04.2010 privind concesionarea spatiului in care funtioneaza Cabinetul medical Odobesti - click aici.

HCL Nr. 11 / 15.02.2017 privind aprobarea procedurii deurmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia camerei de conturi Bacau nr. 79/1/12.01.2017 - click aici.

HCL Nr. 10 / 31.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 09 / 31.01.2017 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 08 / 31.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 07 / 31.01.2017 privind modificare H.C.L. Odobesti nr. 65 din 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Odobesti - click aici.

HCL Nr. 06 / 31.01.2017 privind asocierea comunei Odobesti, judetul Bacau cu societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala judetului Bacau - click aici.

HCL Nr. 05 / 31.01.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 04 / 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 03 / 09.01.2017 privind mandatarea primarului comunei Odobesti Judetul Bacau, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Odobesti, Judetul Bacau- click aici.

HCL Nr. 02 / 09.01.2017 privind completarea Anexei 2 la hotararea nr. 54 din 14.11.2016 - Comandamentul local de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale si satesti aflate in administrarea Consiliului Local Odobesti pentru iarna 2016-2017 - click aici.

HCL Nr. 01 / 09.01.2017 privind abrobarea deficitului sectiunii de dezvoltare aferente anului 2016 - click aici.


2016

...

HCL Nr. 26 / 12.07.2016 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 1,00 mp, in favoarea SC EON Distributie Romania SA - click aici.

HCL Nr. 25 / 12.07.2016 privind aprobarea "Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 24 / 12.07.2016 privind intocmirea unui act aditional la proiectul "Modernizare iluminat public" in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau prin care se numeste doamna Ojog Adriana, reprezentant legal al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 23 / 23.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 22 / 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 21 / 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta - click aici.

HCL Nr. 20 / 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 19 / 23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05.06.2016 ce compun Consiliul Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 18 / 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 16 / 18.03.2016 privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 15 / 18.03.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 14 / 18.03.2016 privind asigurarea asitentei si reprezentarii juridice a Consiliului Local Odobesti in cauza ce face obiectul Dosarului nr. 435/110/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bacau - click aici.

HCL Nr. 13 / 18.03.2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Bacau - A.D.I.B." - click aici.

HCL Nr. 12 / 18.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - click aici.

HCL Nr. 11 / 18.03.2016 privind  rectificarea Bugetului de venituri cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul I 2016 - click aici.

HCL Nr. 10 / 18.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2016 - click aici.

HCL Nr. 09 / 15.02.2016 privind acordarea unui premiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Herghelegiu Elena - click aici.

HCL Nr. 08 / 15.02.2016 privind respingerea contestatiei domnului Burca Constantin referitoare la HCL 01 / 20.01.2016 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Odobesti, judetul Bacau, domnul Burca Constantin - click aici.

HCL Nr. 07 / 02.02.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti - judetul Bacau pentru anul 2016 - click aici.

HCL nr. 06 / 02.02.2016 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2016/2017, la nivelul Comunei Odobesti - Judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 05 / 02.02.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Odobesti - Judetul Bacau pentru anul 2016 - click aici.

HCL Nr. 03/20.01.2016 privind aprobarea regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de legea 272/2014 privind protectia si promovarea copilului si a ajutoarelor de urgenta prevazute de legea 416/2001 privind venitul minim garantat - click aici.

HCL Nr. 02/20.01.2016 privind utilizarea excedentului in suma de 138692,53 lei pentru plata lurarilor aferente obiectivului de investitii "Modernizare iluminat public in sar Risa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 01/20.01.2016 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Odobesti, judetul Bacau, domnul Burca Constantin - click aici.


2015

Anexa HCL Nr. 51/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 40/11.11.2015 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM - click aici.

...

2014

HCL Nr. 54/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.
...